Lamb With Machine Gun Joke

What do you call a lamb with a machine gun? A b-aa-aa-aa-d situation. 

2019-01-23T17:18:09+00:00