Montezuma Go To College Joke

Where did Montezuma go to college? Az Tech. 

2019-01-25T21:05:02+00:00