Noah’s Job Joke

What did Noah do for a job? He was an architect! 

2019-01-25T20:54:55+00:00